Regulamin serwisu TwojePajeczno.pl

§1 DEFINICJE

Administrator – “Cyfrowe Jutro” Krzysztof Kardas Wręczyca 57, 98-330 Pajęczno.

Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://twojepajeczno.pl

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu

Usługi – oznaczają w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), m.in takie jak niżej wymienione:

Usługi informacyjne – usługi zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych udostępniane na żądanie użytkownika w czasie przez niego wybranym, za pośrednictwem Serwisu

Regulamin – określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z Serwisu i zakres odpowiedzialności Administratora.

Komentowanie – zamieszczenie przez Użytkownika komentarzy w Serwisie, tworzenie nowych tematów na forum Serwisu lub wypowiedź w istniejących tematach forum Serwisu.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Poprzez fakt korzystania z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą otwarcia w przeglądarce adresu URL Serwisu.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści publikacji (komentarzy, wpisów, artykułów sponsorowanych) bez podania przyczyny.

§3 WARUNKI

 1. Użytkownik serwisu jest zobowiązany do używania Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 3. Komentowanie z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Na żądanie uprawnionych organów państwowych, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Administrator przekazuje pozostające w jego posiadaniu dane Użytkowników.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Serwisu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Serwisu w ramach świadczenia usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 8. Przestrzeń w Serwisie przeznaczona na komentarze jest miejscem, w którym możliwe jest prezentowanie różnych poglądów, a tym samym polemika na każdy temat. Serwis nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności.
 9. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania treści, niezgodnych z regulaminem.

§4 MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE UMOŻLIWIAJĄCE KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Zamieszczanie Komentarzy oraz tworzenie Wpisów na forum jest możliwe pod warunkiem skorzystania przez Użytkownika z przeglądarki internetowej zgodnej ze standardem HTML 4.0 lub wyżej.
 2. Połączenie z siecią Internet.

§5 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje, związane z korzystaniem z możliwości Zamieszczania Komentarzy, w tym ich usuwaniem i blokowaniem możliwości Zamieszczania, itp. należy składać pisemnie na adres: “Cyfrowe Jutro” Krzysztof Kardas Wręczyca 57, 98-330 Pajęczno lub e-mailem na adres admin@twojepajeczno.pl
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, a w przypadku reklamacji złożonej pocztą tradycyjną – na adres wskazany przez Użytkownika.

 

Polityka prywatności

I Zasada ochrony prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest “Cyfrowe Jutro” Krzysztof Kardas z siedzibą we Wręczyca 57, 98-330 Pajęczno.
 2. Administrator danych osobowych przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych użytkowników, dlatego połączenie z witryną TwojePajeczno.pl jest w pełni szyfrowane, a przechowywane dane zaszyfrowane.
 3. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 4. Osoby odwiedzające TwojePajeczno.pl mogą przeglądać treści umieszczone w Serwisie bez podawania danych osobowych.

II Podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 (zwanym dalej „GDPR”) w celu:
  1. udzielania odpowiedzi użytkownikom Internetu na pytania związane z Serwisem oraz jego funkcjonowaniem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR);
  2. Możliwości komentowania artykułów;
  3. Rozpoczynania i komentowania tematów na forum;
  4. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych może być, w zależności od przypadku, niemożność korzystania z części usług świadczonych przez TwojePajeczno.pl lub niemożność uzyskania odpowiedzi na zadane pytania
 3. Użytkownik nie powinien przekazywać Administratorowi danych osobowych osób trzecich. Jeżeli natomiast przekazuje takie dane każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie danych Administratorowi.

III Zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane podawane przez użytkowników wykorzystywane są jedynie do: realizacji usług świadczonych przez Serwis, udzielania odpowiedzi na zadawane pytania oraz w celach statystycznych.
 2. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Adresy IP służą również do zbierania ogólnych, statystycznych informacji statystycznych.

IV Kontrola przetwarzania danych osobowych

 1. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Skorzystanie z uprawnień określonych w ustępie powyżej może być realizowane poprzez wysłanie na adres admin@twojepajeczno.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) użytkownika.
 3. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy GDPR.

V Okres przechowywania i udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa.
 2. Dane użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, partnerom świadczącym usługi techniczne, mających na celu rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych.
 4. Dostęp do części informacji o korzystaniu przez użytkowników z naszej strony mają także Zaufani partnerzy tacy jak: Google, Facebook, OneSingal.