Słoneczne Dachy Gmin Rząśnia i Lgota Wielka – projekt partnerski

0

Gmina Rząśnia w partnerstwie z Gminą Lgota Wielka w dniu 13.12.2017 roku zawarła  umowę z Instytucją Zarządzającą na dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0124/16-00 pn. „Słoneczne dachy Gmin Rząśnia i Lgota Wielka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego (EFRR).

W ramach zrealizowanego projektu partnerskiego pn. „Słoneczne dachy Gmin Rząśnia
i Lgota Wielka” zostało zamontowanych 253 szt. instalacji kolektorów słonecznych
w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Rząśnia, wymieniono źródło ciepła w Szkole Podstawowej im. Marcina Bielskiego w Białej oraz zamontowano 3 szt. instalacje kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Lgota Wielka. 

Celem zrealizowanego projektu pn. „Słoneczne Dachy Gmin Rząśnia i Lgota Wielka” jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Rząśnia i Lgota Wielka poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Rząśnia, w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Lgota Wielka oraz wymianę nie ekologicznego źródła ciepła (kotłownia opalana węglem) na kotłownię opalaną biomasą w budynku Szkoły Podstawowej im. Marcina Bielskiego w Białej. 

Realizacja przedstawionego wyżej zakresu powoduje zmniejszenie zużycia tradycyjnych źródeł energii, zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów, ograniczenie opłat za energię grzewczą, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego, polepszenie stanu zdrowia społeczeństwa na terenie gmin partnerskich. 

Wykonawca robót montażowych została Firma ECO – TAEM z Częstochowy wyłoniona w ramach przetargu nieograniczonego. Wykonawca od maja do września 2018 roku zrealizował zakres prac objęty projektem pn. „Słoneczne Dachy Gmin Rząśnia i Lgota Wielka”. 

Wartość robót montażowych wykonanych przez Wykonawcę wyniosła 3.863.919,00 zł., dofinansowanie uzyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego wyniosło 2.077.003,11 zł. 

Instalacja kolektorów słonecznych oraz wymiana źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej im. Marcina Bielskiego w Białej jest częścią szerokiego programu działań proekologicznych realizowanych przez Gminę Rząśni i Lgotę Wielką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R e k l a m a