PIT zero dla młodych – przykładowe oświadczenie pracownika

0

Prezentujemy przykładową treść oświadczenia dla osób do 26. roku życia, które będą korzystać ze zwolnienia w podatku PIT.

Ja, niżej podpisany(a)_____________________________________________________, 

                                              (imię i nazwisko pracownika/zleceniobiorcy) 

urodzony(a)_______________, zatrudniony(a) w _____________________, po zapoznaniu się  

                   (dzień-miesiąc-rok) (miejsce zatrudnienia) 

z art. 5 ustawy1) oświadczam, że przychody z pracy, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT2)), uzyskane w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. (nie dłużej jednak niż do dnia 26. urodzin), będą w całości zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych. 

      ___________________________ 

                                                                                               podpis i data 

1) Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1394)

2) Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 i 1358), wolne od podatku są  przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia zawartych z firmą, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia (zwane przychodami z pracy), do wysokości limitu, który w 2019 r. wynosi 35 636,67 zł.  

·         Jako pracownicy bądź zleceniobiorcy mogą złożyć takie oświadczenie płatnikowi, aby ten nie pobierał zaliczki na PIT od przychodów z pracy, które są objęte zwolnieniem.

·         Przepisy o zerowym PIT dla młodych weszły w życie 1 sierpnia 2019r.

Płatnik, który otrzyma oświadczenie od pracownika bądź zleceniobiorcy, nie będzie pobierać zaliczek na podatek najpóźniej od kolejnego miesiąca, w którym otrzymał oświadczenie (nie dłużej jednak niż do końca miesiąca, w którym przychody z pracy uzyskane od tego płatnika w 2019r. podlegały zwolnieniu od podatku).

Przepisy o uldze weszły w życie 1 sierpnia 2019r. i mają zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia.

W 2019r. płatnik nie będzie mieć obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia), jeżeli młody podatnik złoży mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT. Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 rok.

Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020r. ulga będzie uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek (bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika).

Poprzedni artykułFestyn rodzinny w Sulmierzycach
Następny artykułWykorzystaj dofinansowanie do wapnowania jeszcze w tym roku!!!
Subscribe
Powiadamiaj o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments