R e k l a m a
Strona głównaWiadomościRegionPrzedsiębiorco bądź czujny, możesz liczyć na wsparcie

Przedsiębiorco bądź czujny, możesz liczyć na wsparcie

1. FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MAŁOPOLSKI

W poniedziałek 16 listopada 2020 r. Szef MRPiT Jarosław Gowin wziął udział w XIV Forum Przedsiębiorców Małopolski: Małopolska zielona i cyfrowa. Europejski Zielony Ład i cyfryzacja jako impuls do rozwoju.

Jak poinformowała, uczestnicząca wraz z nim w dzisiejszym forum, wiceszefowa resortu rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka stanie na czele międzyresortowego zespołu, który zajmie się przygotowaniem tarczy prawnej. Z kolei za plan odbudowy i rozwoju gospodarki będzie odpowiadał wiceminister Robert Tomanek.

Plan odbudowy i rozwoju gospodarki

Premier Gowin przedstawił uczestnikom forum inicjatywę MRPiT, która ma przyczynić się do przyszłego rozwoju naszej gospodarki. Jak tłumaczył:

Potrzebujemy planu na przyszłość – precyzyjnego planu działań restartu gospodarki. Będzie to przemyślana sekwencja działań na okres po pandemii. Plan odbudowy i rozwoju będzie można wdrażać, liczymy na to, od 3. kwartału przyszłego roku.

Ratowanie tych, w których uderzyła pandemia, jest obowiązkiem państwa. Jednak dynamiczny rozwój osiągniemy wtedy, gdy postawimy na branże, które są lokomotywami rozwojowymi. Dlatego musimy wprowadzić plan systemowego wspierania takich branż – podkreślił szef MRPiT.

Jak wyjaśnił, w tym celu MRPiT przeanalizuje m.in. to, które sektory polskiej gospodarki mają największy potencjał konkurowania na arenie międzynarodowej.

Będziemy analizowali wpływ sektorów m.in. na: rynek pracy, PKB, wartość ich udziału w eksporcie, czy strukturę własnościową danego sektora – to, gdzie jest największy udział polskiego kapitału – opisywał.

Dodał też, że plan odbudowy i rozwoju musi być efektem wspólnych działań administracji państwowej, przedsiębiorców i środowiska akademickiego.

Wicepremier podkreślił również wagę technologii – zawartych w nazwie ministerstwa – w rozwoju naszej gospodarki po obecnym kryzysie.

Jeżeli chcemy zwiększać przewagi konkurencyjne polskich firm, to musimy w większym stopniu stawiać na nowoczesne technologie – przekonywał.

Zwrócił również uwagę na to, że do MRPiT należy odpowiedzialność, jednocześnie, za obszary gospodarki i pracy.

W czasie pandemii i wychodzenia z kryzysu odpowiadamy za szukanie synergii między oczekiwaniami przedsiębiorców, pracodawców oraz pracowników i związków zawodowych – wskazał.

Wszystkie działania MRPiT będą czerpały z dialogu z przedsiębiorcami i  doświadczenia przedsiębiorców – zapewnił wicepremier Gowin.

Tarcza prawna

Podczas swojego wystąpienia w trakcie forum szef MRPiT zaznaczył też:

Polska gospodarka potrzebuje tarczy prawnej. Ochrony przed nadmiernymi regulacjami. Postanowiliśmy powołać w rządzie międzyresortowy zespół, który zajmie się analizą wszystkich barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej. Na czele tego zespołu stanie minister Anna Kornecka.

Jak argumentował, w Polsce od lat borykamy się z problemem nadmiaru  przepisów prawa i jego ciągłej zmienności.

Będziemy starali się ograniczać ten „wodospad” legislacyjny. Zdajemy sobie także sprawę z tego, że kluczowym warunkiem powodzenia biznesowego jest przewidywalność. Mam w związku z tym nadzieję, że nie będziecie już państwo zaskakiwani zmianami prawnymi z dnia na dzień – deklarował wicepremier Gowin.

A wiceminister Anna Kornecka zaznaczyła:

Chcemy, by regulacje prawne były przejrzyste i wprowadzane w przewidywalny sposób.

Konsultacje i komunikacja to fundament działania tego typu zespołów. MRPiT współpracuje z wieloma organizacjami, izbami, które na bieżąco przekazują nam swoje stanowiska. Jestem otwarta na współpracę ze wszystkimi jednostkami i organizacjami, które chcą z nami współdziałać – zapewniła.

2. SPOTKANIE Z SAMORZĄDOWCAMI

W piątek 13.11.2020 r. wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin spotkał się z samorządowcami – reprezentowane były wszystkie korporacje samorządowe w Polsce. 

Współinicjatorem wydarzenia był Zygmunt Frankiewicz senator X kadencji i Prezes Związku Miast Polskich. MPRiT reprezentowali również Sekretarz stanu Iwona Michałek oraz Sekretarz stanu Andrzej Gut-Mostowy. 

Moim zdaniem jednym z niezbędnych warunków przezwyciężenia kryzysu, ograniczenia strat i wejścia gospodarki na ścieżkę wzrostu jest dobra współpraca administracji rządowej z samorządem” – powiedział szef MRPiT witając gości. 

Większość zaproszonych zwracała uwagę na konieczność rozmów i sprawnego przepływu informacji pomiędzy stroną rządową i samorządową podkreślając, iż samorządy są na pierwszej linii walki z koronawirusem, zaś regularność spotkań jest w tej sytuacji niezbędna. 

T. Truskolaski: Samorząd jest wiarygodnym partnerem, ale chce wiarygodnego i poważnego traktowania.”

Poruszonych zostało wiele kluczowych dla funkcjonowania samorządów kwestii. Przede wszystkim  była mowa o niezbędnych zmianach legislacyjnych dotyczących zapisów, które ułatwią pracę urzędów w sytuacji zagrożenia ciągłości procedowania w związku z pandemią.

Podnoszono kwestię elastyczności w podejściu do gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi. Postulowano aby przenieść na poziom decyzji organów wykonawczych gmin sprawy regulacji czasowych odbiegających od regulaminów oraz w zakresie organizowania odbioru odpadów z miejsc izolacji i kwarantanny.

Poruszony również został temat finansowania oświaty. Padła propozycja aby w obecnej sytuacji przeanalizować możliwość wliczenia dodatku stażowego do płacy minimalnej oraz zawieszenia dodatku wyrównawczego dla nauczycieli.

Mowa była o wprowadzeniu sieci szpitali. Wnioskowano również o przyspieszenie prac nad projektem ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów, gdyż obowiązujące obecnie przepisy z lat 50-tych nie przystają do realiów a szczególnie nie sprawdzają się w sytuacji pandemii.  

Poruszony został temat przyspieszenia rozpatrywania wniosków z Funduszu Inwestycji Lokalnych a także kwestia wysokości wkładu własnego w perspektywie kolejnej edycji środków unijnych. Dyskutowano również sprawę zmian w podatku od nieruchomości i w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne.

Mowa była o konieczności wprowadzenia regulacji ustawowych dotyczących  zwiększenia udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT i CIT.  

K. Żuk „Przyszłość związana z najbliższymi latami a dotycząca lokalnej gospodarki w dużym stopniu uzależniona będzie od utrzymania samodzielności finansowej samorządów.”

Była również mowa o pracach nad Paktem dla Wsi z którym samorządy wiązały wielkie nadzieje, gdyż efektywniej ukierunkuje on wykorzystanie środków finansowych: europejskich i krajowych.  

Leszek Świętalski „Coraz bardziej rozwierają się nożyce w zakresie standardów życia na wsi jak i w miastach” 

Podniesiony został temat publicznego transportu drogowego i Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz braku nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. 

Poruszono również kwestię wprowadzenia obowiązku czipowania psów i kotów w Polsce, aby zapobiegać ich bezdomności  i łatwiej je identyfikować.

Kilkakrotnie mówiono o otwarciu galerii handlowych oraz gastronomii, gdyż obecny stan na dłuższą metę doprowadzi do upadku wielu firm. 

Na zakończenie spotkania Szef MRPiT Jarosław Gowin poinformował, że sporządzi informację dla wszystkich członków Rady Ministrów na czele z premierem Morawieckim. Dodał, że w  MRPiT trwają intensywne prace nad rozwiązaniami osłonowymi a w Sejmie jest odpowiedni pakiet, który uzupełniony zostanie o projekt dopłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wys. 2 tys. zł na etat dla każdego pracownika. 

Spotkanie podsumował deklarując:

„Jestem do dyspozycji jeśli chodzi o kolejne spotkania. Gdyby istniała potrzeba pilnych konsultacji ze stroną rządową, to przekażę stosowne informacje.” 

3. TARCZA DLA ROZWOJU

Mała dotacja, świadczenie postojowe, zwolnienie ze składek ZUS czy Tarcza Finansowa PFR – to tylko wybrane rozwiązania, które zaprezentował wicepremier, minister rozwoju, transportu i technologii Jarosław Gowin. Mają pomóc przedsiębiorcom w trudnym czasie.

Tarczę dla Rozwoju tworzą instrumenty, które już działają i sprawdziły się przy pierwszej fali pandemii wiosną oraz całkiem nowe rozwiązania. Na wprowadzenie niektórych propozycji musi zgodzić się Komisja Europejska. Wicepremier Jarosław Gowin zapowiedział, że rząd zwróci się o to do KE.

„Liczymy, że Komisja podejdzie zdecydowanie bardziej elastycznie do tych spraw w sytuacji, gdy cała Europa dotknięta jest gwałtownym wzrostem zakażeń. Poprosimy Komisję o wydłużenie terminu tarczy finansowej dla dużych firm tak, aby wnioski mogły być składane do końca marca 2021 r. Również za zgodą KE chcemy uruchomić możliwości dopłat na pokrycie rat dla pożyczki długoterminowej”  powiedział szef resortu rozwoju, pracy i technologii.

Dodał także:

„To są to najważniejsze działania pomocowe, które uruchomimy tak szybko, jak to możliwe. Część z nich wymaga zmian ustawowych, jednak niezależnie od tempa prac legislacyjnych wszystkie te instrumenty będą działały wstecz od daty wprowadzenia dodatkowych obostrzeń”.

Szczegóły Tarczy dla Rozwoju

Dofinansowanie kosztów stałych  jeśli przychody firmy z branży objętej restrykcjami nie są wystarczające do pokrycia kosztów stałych, przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie do 70% ich wysokości przy spadku przychodów o 30% w porównaniu z poprzednim rokiem. Rozwiązanie wymaga zgody KE.

Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej PFR dla MŚP – rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy korzystali już z tarczy Finansowej PFR dla MŚP, ale ich sektor nadal objęty jest restrykcjami sanitarnymi – subwencja, którą otrzymali, może zostać umorzona przy spadku dochodów o 30% (rok do roku). Rozwiązanie wymaga zgody KE.

Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm – przedłużamy do marca 2021 r. program dla dużych firm i zmieniamy zasady liczenia szkody z powodu COVID-19 z pożyczek preferencyjnych. Rozwiązanie wymaga zgody KE.

Pożyczki długoterminowe z gwarancją – przedsiębiorca będzie mógł wziąć pożyczkę na 6 lat z gwarancją de minimis dla MŚP i gwarancją płynnościową dla dużych firm. Rozwiązanie wymaga zgody KE.

Świadczenie postojowe – przedłużamy wypłaty świadczenia postojowego w wysokości około 2080 zł dla branż dotkniętych restrykcjami.

Zwolnienie ze składek ZUS – przedłużamy zwolnienie ze składek ZUS. Dotyczy ono każdego pracownika w firmie i wynosi przeciętnie 1000 zł oszczędności na osobę (przy założeniu wynagrodzenia na poziomie płacy minimalnej). Rozwiązanie dla branż dotkniętych restrykcjami.

Mała dotacja – dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw – wysokość wsparcia wyniesie do 5 tys. zł pod warunkiem, że przychód z działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Dofinansowanie do pensji pracownika – państwo dopłaci do pensji pracownika około 2000 zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. – przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na targowiskach zostają zwolnieni z opłaty targowej w 2021 r., natomiast gminy osiągające z tytułu opłaty targowej przychody powyżej 10 tys. zł otrzymają rekompensatę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Będzie ona przyznana z góry za cały rok, do 31 marca 2021 r.

Polityka Nowej Szansy – przedsiębiorcy, których firmy wymagają restrukturyzacji, mogą otrzymać wsparcie finansowe na opracowanie planu ratunkowego. PNS przewiduje wsparcie z budżetu państwa w wysokości do 120 mln zł, przez okres 10 lat. Dodatkowo do końca 2021 r. program będzie dysponował pieniędzmi z funduszu covidowego w minimalnej wysokości 600 mln zł rocznie.

     

R e k l a m a